Blogger Widgets

Friday, April 12, 2013

ျမတ္စြာဘုရား၏ပုံေတာ္အစစ္


ျမတ္စြာဘုရား၏တကယ့္ပုံေတာ္

"ဟင္ းေမႊေ ယာက္မသည္ ဟင္း၏အရ သာကိ ု မသိႏိ ုင္ သကဲ့ သိ ု႔ လူမိ ုက္ သည္လည္ း အသက္ ရွည္ သမွ ် ပညာရ ွ ိကိ ု ဆည္ းကပ္ ေနထိုင္ ရ ေသ ာ္လည္ း (ပရ ိ ယတ္ ၊ ပဋိပတ္၊ပဋိ ေဝဒ ဟူ ေသာ )တရ ာ းကိ ု မသိႏိ ုင္ ေပ။" ဓမၼပဒ( ၆၄ ) ဥဒါရ ိ ေတၳရ ဝတၳဳ ဓမၼမိတ္ ေဆြအေပါင္ းတိ ု႔

ယခု ျမင္ ရေ သာပံ ု ေတာ္မွ ာ ေဂါတမ ျမတ္စြ ာဘု ရာ း၏ ပံ ု ေတာ ္အစစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိ ုပံ ုကိ ု လြန္ခဲ ့ ေသာ ႏွစ္ ေပါင္ းမ်ားစြ ာက
ျမတ္စြ ာဘု ရာ းပြင္ ့ ေတာ္မူ သည္ ့ ေနရ ာျဖစ္ ေသာ မဟာ ေဗာဓိ ေညာင္ပင္ ရင္ းတြင္ ႏိ ုင္ငံ ျခာ းေ ယာဂီ တေယာက္ ဓါတ္ပံ ု ရ ိ ုက္ကူ းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤပံ ု ေတာ ္မွ ာ ေဂါတမျမတ္စြ ာဘု ရ ား၏ ပံ ု ေတာ္အစစ္ ျဖစ္ ေသ ာေၾကာင္ ့ အလြန္ထူ း ျခာ းေ သာပံ ု ေတာ္လည္ း ျဖစ္ပါသည္။ ပံ ုေတာ္အစစ္အမွန္ ျဖစ္ ေၾကာင္ း ေနာက္ပိ ုင္ းတြင္ ဓမၼပရ ိ သတ္ႀကီ းကိ ု စာ ေရ းသူ ရ ွင္ းျပမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ပထမတြင္ ဤပံ ု ေတာ ္၏ရာဇဝင္ကိ ု ရွင္ းျပလိ ုပါ သည္။ လြန္ခဲ ့ ေ သာႏွစ္ ေပါင္ းမ် ားစြ ာက ႏိ ုင္ငံ ျခာ းမွ ဘာသာ ျခားအမ်ဳိ း သမီ းတဦ းသည္ ဗုဒၶျမတ္စြ ာဘု ရ ာ း၏ တရာ းေတာ္မ်ာ းကိ ု ေလ့လာဖတ္ ရႈရ ာမွ ဗုဒၶဘာသာ၏ အဆံ ု းအမမ်ာ းကိ ု ယံ ုၾကည္ သက္ဝင္လာပါသည္။ ထိ ုမွတဆင္ ့ လက္လွမ္ းမီ သမွ ် ဗုဒၶစာ ေပမ်ာ းကိ ု အခ်ိန္ ရလွ ်င္ ရခ်င္ း ေလ့လာဖတ္ ရႈ မွတ္ သားမႈမ်ာ း ျပဳလုပ္ပါေတာ့ သည္။

ထိ ုအခါ စာ ေပမ်ာ းကိ ု ဖတ္ ရ ာကိ ု အားရတင္ းတိမ္ ျခင္ းမရွ ိပဲ ဗုဒၶဘာသ ာ၏ အႏွစ္ သာရ ျဖစ္ ေ သာ သစၥာ ေလးပါ း တရာ းေတာ္မ်ာ းကိ ု က်င္ ့ၾကံပြ ားမ်ာ းအာ းထုတ္ ရန္ ဆံု းျဖတ္လိ ုက္ ေတာ့ သည္။ ထိ ုဆံ ု းျဖတ္ခ်က္အရ ျမတ္စြ ာဘု ရာ းပြင္ ့ ေတာ္မူ ရ ာေဒသျဖစ္ ေ သာ ဗုဒၶဂါယာ သိ ု႔ ေရ ာက္ ရွ ိလာပါ သည္။ ထိ ုအခါ ျမတ္စြ ာဘု ရာ း၏ သာ သနာ ျပဳရာ ေဒသမ် ားသိ ု႔ သြ ားေ ရ ာက္ဖူ းေမွ ်ာ ္ ရင္ း ျမတ္စြ ာဘု ရာ း၏ မူလပံ ု ေတာ္အစစ္ကိ ု ဖူ းေ ျမာ္ခ်င္ သည္ ့ သဒၶါတရ ား ျဖစ္ ေပၚလာပါ သည္။

သိ ု႔ရာတြင္ ေလာကတြင္ ျမတ္စြ ာဘု ရာ း ပရ ိနိဗၺာန္ ျပဳသြ ာ းၿပီ ျဖစ္ ေ သာေၾကာင္ ့ သူမ၏စိတ္အၾကံ သည္ မျဖစ္ႏိ ုင္မွန္ းလည္ း သိပါသည္။ သိ ု႔ရာတြင္ ဗုဒၶစာေပထဲတြင္ သစၥာအဓိဌာန္ ျပဳပါက အလိ ု ရွ ိ ရ ာ ေတာင္ ့တရ ာ ျဖစ္ႏိ ုင္ ေၾကာင္ းသ ိ၍သစၥာအဓိဌာန္ ျပဳရန္ ဆံ ု းျဖတ္လိ ုက္ပါေတာ့ သည္။သိ ု႔ရ ာတြင္ သာမန္ သစၥာအဓိဌာန္ မဟ ုတ္ပါပဲ ျမတ္စြ ာဘု ရ ား ရွင္ ပြင္ ့ ေတာ ္မူ သည္ ့မဟာ ေဗာဓိ ေညာင္ပင္ ရင္ းတြင္ အႏွစ္ (၂ဝ)အာ းထုတ္ၿပီ းအဓိဌာန္ ျပည္ ့ၿပီ းသည္ ့ ေန႔တြင္ မဟာ ေဗာဓိပင္ကိ ု ဓါတ္ပံ ု ရိ ုက္ၿပီ း ရိ ုက္ သည္ ့ပံ ုတြင္ ေဂါတမျမတ္စြ ာဘု ရာ း ပံ ု ေတာ္ထင္ ေစရန္ သစၥာ ျပဳပါသည္။

သစၥာ ျပဳၿပီ းအဓိဌာန္ထာ းသည္ ့အတိ ုင္ း ႏိ ုင္ငံ ျခာ းေယ ာဂီ သည္ အႏွစ္ (၂ဝ)ပတ္လံ ု း ႀကီ းစြ ာေ သာလံ ု႔လျဖင္ ့ တရ ားအားထုတ္ပါသည္။ တရာ းအာ းထုတ္ ရ ာတြင္လည္ း အခက္အခဲ ေပါင္ းမ်ားစြ ာကိ ု ေက်ာ္ ျဖတ္ကာ အားထုတ္ခဲ ့ပါသည္။ အခ်ိန္တေရ ြ႕ေ ရြ႕ကုန္ကာ အႏွစ္ (၂ဝ)တင္ းတင္ းျပည္ ့ သည္ ့ ေန႔ ေရ ာက္လာပါေတာ ့ သည္။ ထိ ု ျပည္ ့ ေ သာေန႔တြင္ သူ၏စိတ္တြင္ ျမတ္စြ ာဘု ရ ားမွလြ ဲ၍ ဘာမွ စိတ္မရွ ိ ေတာ ့ ေခ်။ စိတ္မွ ာလည္ းအလြန္ ျဖဴစင္ၿပီ း ၾကည္လင္ ေနပါသည္။

ဤသိ ု႔ၾကည္လင္ ေ သာစိတ္ဓါတ္ ၊ ယံ ုၾကည္ ေ သာ သဒၶါတရ ားတိ ု႔ျဖင္ ့ အဓိဌာန္ ျပဳထာ းသည္ ့ အတိ ုင္ း မဟာ ေဗာဓိ ေညာင္ပင္ကိ ု ဓါတ္ပံ ု ရ ိ ုက္ပါသည္။ သူမ၏စိတ္တြင္လည္ း ျမတ္စြ ာဘု ရ ား၏ပံ ု ေတာ္ ေပၚမည္ဆိ ုတာ ယံ ုၾကည္မႈ တထစ္ခ်ရ ွ ိပါသည္။ ထင္ထာ းသည္ ့အတိ ုင္ းပင္ ကူ း သည္ ့ဓါတ္ပံ ုတြင္ ျမတ္စြ ာဘု ရာ း၏ ပံ ု ေတာ ္ ေပၚလာပါေတာ ့ သည္။ ထိ ုပံ ုမွ ာ ယခုပူ ေဇာ္ထာ းသည္ ့ပံ ုပင္ ျဖစ္ပါ ေတာ ့ သည္။ဤပံ ု ေတာ္မွ ာပံ ု ေတာ္အစစ္ ျဖစ္ ေၾကာင္ းကိ ု ေထာက္ခံ သည္ ့ ပုဂၢိ ဳလ္၏အေၾကာင္ းကိ ု ေနာက္ပိ ုင္ းတြင္ ထပ္၍တင္ဆက္ထားပါသည္။

ဓမၼစာအုပ္က႑တြင္ ဓမၼမိတ္ ေဆြမ်ာ းအေနျဖင္ ့ ေမာင္ းေထာင္ ေျမဇင္ းဆရာ ေတာ္၏ ဓမၼရ သ စာအုပ္မ်ာ းကိ ု ေရ ွ းဥ ီ းစြ ာဖတ္ထာ းေစလိ ုပါသည္။ ဆရာ ေတာ ္ သည္ ကႏၷီ ေရႊသိမ္ဆရာ ေတာ ္ႀကီ း၏ တပည္ ့ ရင္ း ျခာ ျဖစ္ပါသည္။ ကႏၷီ ေရႊသိမ္ ဆရာ ေတာ ္၏ ေထရုပတၱိကိ ု ေက်ာ္နႏၵေအာင္၏ ဝိပႆနာအာ းထုတ္နည္ းမ်ား စာအုပ္တြင္၎၊ ဓမၼစရ ိ ယ ဦ း ေဌးလိႈင္၏ ရဟႏာၱႏွင္ ့ပုဂၢိ ဳလ္ထူ းမ်ာ း စာအုပ္တြင္၎ ဖတ္ ရႈႏိ ု ုင္ပါသည္။

ေမာင္ းေထာင္ ေျမဇင္ း ဆရာ ေတာ္ သည္ ကႏၷီ ေ ရႊသ ိမ္ ဆရ ာေတာ ္ႀကီ း၏ နည္ းနိ သယအတိ ုင္ း သမထ ဝိပႆနာ တရာ းမ်ား သင္ ျပေပးခဲ ့ သည္ ့မွ ာႏွစ္ ေပါင္ းမ်ာ းစြ ာ ၾကာခဲ ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။(၃ ၁ )ဘံ ုခြင္ကိ ု သမာဓိ အလင္ းနိမိတ္ ျဖင္ ့ နတ္ ျပည္ ၊ ျဗဟၼာျပည္ ၊ နဂါးျပည္ ၊ငရဲ ျပည္ စေ သာ ေနရာ ေဒသမ်ာ းသိ ု႔ သြ ားေ ရ ာက္ႏိ ုင္ ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးခဲ ့ သည္မွ ာတရာ းေလာက၌ အထူ းပင္ ထင္ ရွ ာ းပါသည္။ မႏၱေလးတိ ုင္ း ရန္ကင္ း ေအးၿငိမ္ း ရ ိပ္ သာတြင္လည္ း ေယာဂီမ်ာ းကိ ု တရ ားျပသေပးခဲ ့ပါသည္။ ေယာဂီမ်ာ းမွ ာ ဆရ ာေတာ္၏ သမာဓိ ထူ ေထာင္နည္ းျဖင္ ့ အလင္ းနိမိတ္လႊတ္ကာ ထိ ု ေနရာမ်ားသ ိ ု႔ ေအာင္ ျမင္စြ ာ သြ ားေ ရ ာက္ခဲ ့ပါ သည္။ ထိ ု ေ ယာဂီမ် ားအထဲမွ ကမၼဌာန္ းျပဆရ ာ ဥ ီ းျမင္ ့ႏိ ုင္ႏွင္ ့ ေယာဂီ ဥ ီ းေစာ ျမင္ ့တိ ုႏွင္ ့ ေတြ႔ဆံ ုခဲ ့ပါသည္။ အဆိ ုပါ ေယာဂီမ်ာ းမွ ာလည္ း ေမာင္ းေထာင္ ေျမဇင္ းဆရ ာ ေတာ ္၏ နည္ းျဖင္ ့ ဝိပႆနာကိ ု ေအာင္ ျမင္စြ ာ အားထုတ္ဖူ းပါသည္။

ကမၼဌာန္ းျပဆရ ာ ဥ ီ းျမင္ ့ႏိ ုင္က ဤပံ ု ေတာ ္မွ ာ ျမတ္စြ ာဘု ရာ း၏ ပံ ု ေတာ ္ ျဖစ္ ေၾကာင္ းကိ ု စာ ေရ းသူအာ း ယခုကဲ ့ သိ ု႔ အာ းရပါးရ ေျပာၾကားခဲ ့ပါသည္။

ေမး - ဆရ ာေ ရ၊ ေမာင္ းေထာင္ ေျမဇင္ း ဝိပႆနာ အေတြ႔အၾကံ ဳေလးကိ ု ေျပာ ျပပါဥ ီ းခင္ဗ်ာ။

ေျဖ - ဟုတ္ကဲ ့။ အဓိကကေတာ ့ သမာဓိထူ ေထာင္ၿပီ း သမာဓိ တည္ၾကည္လာေတာ ့ စိတ္ကိ ုညႊတ္ၿပီ း အလင္ းနိမိတ္ လႊတ္တဲ ့ သေဘာပါ။ သမာဓိခိ ုင္ ေတာ ့ ဝိပႆနာကူ းပါတယ္။

ေမး - တာဝတိ ံ သာနတ္ ျပည္က လူ႔ျပည္နဲ႔ တူပါသလားဆရ ာ။

ေျဖ - မဟ ုတ္ဘူ းခင္ဗ်။ အကုန္လံ ု း အသက္ငယ ္ငယ္ အရ ြ ယ္ ေတြပါဘဲ။ အဝတ္အစား ေတြကလည္ း ေတာက္ ေတာက္ ေျပာင္ ေ ျပာင္ ေတြ ဝတ္ၾကပါတယ္။ အနီ ေ ရာင္ ေတာက္ ေတာက္ ၊အဝါေ ရာင္ ေတာက္ ေတာက္ တိ ု႔ ဝတ္ထာ းပါတယ္။ အကုန္လံ ု းကလည္း ေပ်ာ္ ေနၾကပါတယ္။ ပြ ဲလမ္ း သဘင္ ေတြလည္ း မ်ာ းပါတယ္။ အဝတ္အစား ေတြကေတာ ့ ပုဂံ ေခတ္က အဝတ္အစာ းအတိ ုင္ း ဝတ္ၾကပါတယ ္။ နတ္ သားေတြ ၊ နတ္ သမီ းေတြကေတာ့ ေတာ္ ေတာ ္မ်ာ းမ်ာ း အဲဒီလိ ု ဝတ္ၾကပါတယ္။ ဘံ ုဗိမာန္ ရွင္ နတ္ သ ား၊ နတ္ သမီ းေတြကေတာ္ ့ ေ ရႊေငြ လက္ဝတ္ ရတနာေတြ ဝတ္ၾကပါတယ္။ ဗိမာန္ ရွင္ ေတြကေတာ့ နည္ းပါတယ္။ အေႁခြအရံ နတ္ ေတြက မ်ားၾကပါတယ္။ ဒါ ေပမယ္ ့ သူတိ ု႔က အျမဲ ေပ်ာ္ ေနၾကတယ္ ခင္ဗ်။

ေမး - သိၾကာ းတိ ု႔၊နတ္မင္ းႀကီ း ေလးပါးတိ ု႔ေ ရာ ေတြ႔ခဲ ့ ေသ းလား ဆရာ။

ေျဖ - ဟုတ္ကဲ ့။ သိၾကာ းမင္ းကေတာ ့ နတ္ဝတ္နတ္စာ းနဲ႔ အထူ းအေနျဖင္ ့ အေရ ွ႕က ထူ းျခားတဲ ့ သူမတူတဲ ့အေဆာင္အေ ယာင္ ပါပါတယ္။ နတ္မင္ းႀကီ းေလးပါးကေတာ ့ ေတာက္ ေတာက္ အေ ရာင္ ေတြ ၊ အေဆာင္အေ ယာင္ ေတြ ဝတ္ပါတယ္။ နီ ၊ဝါ၊ စိမ္ း ျပာ တေရ ာင္စီပါ ဝတ္ၾကပါတယ ္ခင္ဗ်ာ။ ၾကည္ ့ ရင္ သိ သာပါတယ္။

ေမး - ဆရ ာၿပီ းေတာ့ ဘယ္ ေရ ာက္ခဲ ့ ေ သးလဲ။

ေျဖ - က်ေနာ ္ကေတာ့ ဘု ရ ား ရွင္ အဘိဓမၼာ ေဟာၾကာ းတဲ ့ သိၾကာ းမင္ း ပ႑ဳ ကမၺလာ ေက်ာက္ ျဖာတိ ု႔၊ သုဓမၼာဇရပ္တိ ု႔၊နႏၵဝန္ ပန္ းဥ ယ်ာဥ ္ ၊စူ ဠာမဏိ ေစတီ ေတာ ္တိ ု႔လည္ း ေရ ာက္ပါတယ္။ နတ္ ျပည္က ေကာင္ းကင္ႀကီ းကေတာ့ ပန္ း ေရ ာင္ ၊ ခရမ္ း ေရ ာင္ပါဘဲ။ေ ျမျပင္ကေတာ့ ကတၱီပါ ေကာ ္ ေဇာစိမ္ းႀကီ းလိ ုဘဲ။

ေမး - ဘု ရ ားရ ွင္ ရဲ႕ပံ ု ေတာ ္ကိ ုလည္ း ရ ွင္ းျပပါဥ ီ း။

ေျဖ - ဟုတ္ကဲ ့။ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ ေျခရင္ း ပ႑ဳ ကမၺလာ ေက်ာက္ ျဖာ ေရ ွ႕ေရ ာက္ ေတာ ့ အဓိဌာန္ ျပဳၾကည္ ့ပါတယ္။ ဘယ္လိ ု အဓိဌာန္ ျပဳသလဲ ဆိ ု ေတာ ့ ဤေနရ ာသည္ ဘု ရာ းရ ွင္ အဘိဓမၼာ တရာ းေတာ္ ဝါတြင္ း (၃ )လပတ္လံ ု း ေဟာၾကာ းခဲ ့ သည္ ့ ေနရာ မွန္ပါလွ ်င္ဘု ရာ းရ ွင္ကိ ု သက္ ရွ ိထင္ ရ ွ ားအတိ ုင္ းဖူ းေတြ႔လိ ုပါ၏လိ ု႔ အဓိဌာန္ ျပဳပါတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ ့ ဖူ းေတြ႔ရပါတယ္။ ၾကည္ႏူ းဖိ ု႔ ေကာင္ းလိ ုက္တာဗ်ာ။ ပ႑ဳ ကမၺလာ ေက်ာက္ ျဖာထက္မွ ာ ဘု ရာ းရ ွင္က တင္ပလႅင္ ေခြထိ ုင္ၿပီ းတရာ းေဟ ာေနပါတယ္။ ေအာက္မွ ာက သႏၱဳသီ နတ္ သား ၊ သကၠ သိၾကာ းမင္ း၊နတ္မင္ းႀကီ း ေလးပါး၊ ျဗဟၼာမင္ းေတြ ၿပီ း ေတာ ့ မ် ားျပာ းလွတဲ ့ နတ္ ေတြ ၊ ျဗဟၼာေတြဗ် ာ။ ေအာင္ဆန္ းကြင္ းမွ ာ ေဘာလံ ု းပြ ဲၾကည္ ့ သလိ ုဘဲ။ အလယ္မွ ာ ဘု ရ ားရ ွင္က တရာ းေ ဟာ၊ အလယ္ကေန အထက္ထိနတ္ ျဗဟၼာ ပရ ိတ္ သတ္ ေတြ။ အလြန္ၾကည္ႏူ းစရ ာ ေကာင္ းပါတယ ္။

ေမး - ဆရ ာေ ရ၊ ျမတ္စြ ာဘု ရာ းရ ဲ႕ပံ ု ေတာ ္ကိ ုလည္ း အေသးစိတ္ ေ ျပာျပပါဦ း။

ေျဖ - ေအးဗ် ၊အခုပံ ု ေတာ္နဲ႔ေတာ့ တေထရ ာတည္ းဘဲဗ် ာ။ လည္ပင္ းေတာ္က ဆင္စြ ယ္လိ ု ျဖဴၿပီ းအဖုအထစ္ မရ ွ ိဘူ းခင္ဗ်။ လံ ု းၿပီ းေတာ့ ေခ်ာ ေနတာဘဲ။ နား ေတာ ္ကလည္ း ပခံ ု းထိ ရ ွည္တယ္။ မ်က္ႏွ ာ ေတာ္ ရ ဲ႕အလယ္မွ ာ ဥဏၰလံ ု ေမႊးရ ွင္ ေတာ ္လည္ း ရ ွ ိတယ္ခင္ဗ်။ လက္ ေတာ ္ကလည္ း သြ ယ ္လ်တယ္။ရ ွည္တယ္။ ေျခဖဝါးေတာ ္ကလည္ းညီညာတယ္။ ႏွ ာ ေခါင္ းေတာ္ကလည္ းစင္ းတယ္။ အထူ းျခားဆံ ု းကေတာ့ ေ ရာင္ ျခည္ ေတာ ္ ေျခာက္ သြ ယ္ပါဘဲ။ လိမ္လိ ု႔ မရဘူ းခင္ဗ်။ ပုခံ ု းေတာ္ကေန ထြက္တာဗ်။ နတ္ ျဗဟၼာ ေတြနဲ႔ ယွ ဥ္ ရင္ ဘယ ္လိ ုမွကိ ု ႏိႈင္ းယွ ဥ္လိ ု႔ မရ ေအာင္ ထူ းျခားၿပီ း သြင္ ျပင္လကၡဏာ ၾကည္လင္ပါေပတယ ္ဗ်ာ။ ၾကည္ညိ ဳစရ ာ အရမ္ းေကာင္ းပါတယ္ဗ်ာ။

ေမး - ေက်းဇူ းတင္ပါတယ္။ အခုလိ ု စိတ္ ရ ွည္လက္ ရ ွည္နဲ႔ ရွင္ းျပေပးတဲ ့အတြက္ပါ။

ေျဖ - ဟုတ္ကဲ ့။ ကြၽန္ ေတာ ္လည္ း ဝမ္ းေ ျမာက္ပါတယ္။ ကမာၻကိ ု ျပန္႔ေအာင္ ျဖန္႔ေပးပါခင္ဗ်ာ။ ထူ းျခာ းပါလိမ္ ့မယ္။

ထိ ုအေမးအေ ျဖ လုပ္ခဲ ့ ေသ ာဆရ ာဥ ီ းျမင္ ့ႏိ ုင္မွ ာ ယခုလက္ ရ ွ ိ မႏၱေလးၿမိ ့ ဳ ၇ ၄လမ္ းႏွင္ ့ ၃၅လမ္ းၾကာ းေထာင္ ့တြင္ ေနထိ ုင္လ်က္ ရွ ိၿပီ း ဆက္ သြ ယ္ ေမးျမန္ းႏိ ုင္ပါသည္။ ေယာဂီ ဥ ီ းစိ ု းျမင္ ့ကိ ုလည္ းဖုန္ းနံပါတ္ (၉၅ -၂ -၃၂ ၂၇ ၉) သိ ု႔ ဆက္၍ ေမးျမန္ းႏိ ုင္ပါ သည္။ ဆရာ ဦ း ျမင္ ့ႏိ ုင္မွ ာ ေ ယာဂီ ဥ ီ းေစာ ျမင္ ့အာ း ဝိပႆနာရႈမွတ္နည္ း သင္ၾကာ းျပသေပးခဲ ့ သူ ျဖစ္ပါ သည္ . ယခုလည္ း ဝိပႆနာတရာ းေတာ္မ်ားကိ ု သင္ၾကားျပသေပးလ်က္ ရ ွ ိပါသည္။ ထိ ု႔အျပင္ ရန္ကင္ း ေအးၿငိမ္ းဓမၼရ ိပ္ သ ာသိ ု႔ ဖုန္ းနံပါတ္ (၉ ၅-၂-၅ ၇၂ ၅ ၃) သ ိ ု႔ဆက္၍ေမး ျမန္ းႏိ ုင္ပါသည္။

"ဘယ္ ေလာက္အား ေကာင္ းတဲ ့မု သ ားျဖစ္ပါ ေစ။ ဘယ္ ေတာ ့မွအမွန္ ျဖစ္မလာႏိ ုင္ဘူ း။"

 http://associationofyoungbuddhist.blogspot.com

No comments:

Post a Comment