Blogger Widgets

ၿမန္မာ videos ေလးေတြၾကည္႔ သြားဦးေနာ္

Loading...

Friday, April 12, 2013

ဘယ္လိုအသက္ရွင္မလဲ


ဒီနံနက္ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို ဒီႏိုင္ငံမွာကြ်န္ေတာ္တို႔ေရာက္ရွိတဲ့အခါ ဘယ္လိုအ သက္ရွင္သလဲ။ေနာက္ျပီးဘယ္လိုအသက္ရွင္ရမယ္ဆိုဒါဟာနည္းလမ္းရွိပါတယ္။ဒီနည္းလမ္းအတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အသက္တာမွာ ဘုရားရွင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားျခင္းကို ျမင္ေတြ႔ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ဘယ္လိုအသက္ရွင္ရမလဲဆိုရင္ က်မ္းစာထဲမွာ အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ ဒံ ေယလ၊ရွာဒရက္၊ေမရွက္၊အေဗဒေနေဂါ လူငယ္ေလးေယာက္အေၾကာင္းကိုေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ဒီလူငယ္ေလးေယာက္ဟာ တခါမွမျမင္ဖူးတဲ့ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကိုေရာက္ရွိသြားပါတယ္။ဒါဟာ ဘုရားရဲ႕အၾကံအစည္ျဖစ္ပါတယ္။ဘုရားရဲ႕အလိုေတာ္တိုင္းကို အၾကြင္းမဲ့ဝန္ခံပါတယ္။မိတ္ေဆြတို႔ ဒီ ႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိလာျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕အၾကံအစည္၊အလိုေတာ္ထဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ဘု ရားရဲ႕အလိုေတာ္ကိုဝန္ခံႏိုင္ပါေစ။
ဒံေယလ ၁း၈။ ။ဒံေယလဟူမူကား စပ်စ္ရည္ကိုမေသာက္မစားဘဲ ညစ္ညဴးျခင္းကိုေရွာင္မည္ဟု အ ၾကံရွိတယ္။အခြင့္အေရးရတိုင္း/ရွိတိုင္းမလုပ္ဘူး(Self Control)မိမိစိတ္ဝိညာဥ္/မိမိကိုကိုယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္တယ္။မိတ္ေဆြသတိမူရမဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔ဒီႏိုင္ငံေရာက္ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိသားမ ယား/မိဘ/အိမ္/ေဆြမ်ဳိးရပ္ရြာစသည့္ခ်စ္ေသာသူမ်ားေတြနဲ႔ေဝးကြာလွ်က္ရွိတယ္။ဘုရားရဲ႕မ်က္ ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာစဥ္ခ်င္ရမယ့္အခ်က္ျဖစ္တယ္။ဒီႏို္င္ငံဟာ ေခတ္ႏွင့္အညီတိုးတက္လွ်က္ရွိတဲ့ႏို္င္ငံ ျဖစ္တယ္။မိတ္ေဆြတို႔လည္း အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရွိတယ္။ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔နားလည္ထားဖို႔ရန္ က အခြင့္ေတာ္ႏွင့္အလိုေတာ္ဟာနားလည္ဖို႔လိုတယ္။အခြင့္ေတာ္ရွိတိုင္းအလိုေတာ္မရွိဘူး။ဒါေၾကာင့္ အခြင့္ေတာ္ရွိရင္ေတာင္ အလိုေတာ္မရွိရင္ ဒံေယလကိုနမူနာယူပါ။ဒီႏိုင္ငံမွာ အသက္ရွင္တဲ့အခါမွာ အခြင့္ေတာ္ႏွင့္အလိုေတာ္ကိုနားလည္ျပီးေလွ်ာက္လွမ္းမယ္ဆိုရင္ ဘုရားရဲ႕ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားမည္ျဖစ္ ပါတယ္။
ဒံေယလ ၂း၁၈။ ။ငါတို႔သည္ အျခားေသာဗာဗုလုန္ပညာရွိတို႔ႏွင့္အတူ မေသမေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၊ဤ နက္နဲေသာအရာ၌ကရုဏာေက်းဇူးေတာ္ကိုခံရမည္အေၾကာင္း၊ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ ဘုရားသခင္ကို ဆု ေတာင္းၾကကုန္အ့ံဟုေျပာဆို၏။ဒံေယလႏွင့္အေဖာ္(၃)ဦးဟာမိတ္သဟာယဖဲြ႔ျခင္း၊က်မ္းစာေလ့လာျခင္း ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ျပင္ဆင္မႈအျမဲတမ္းရွိခဲ့တယ္။ေလာကမွာအလုပ္လုပ္ရင္းဘုရားႏွင့္အခ်ိန္ယူတတ္ရ မယ္။ဒါဟာကြ်န္ေတာ္တို႔က်င့္သံုးရမယ့္လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ဒံေယလႏွင့္အေဖာ္သံုးဦးဟာ ဘုရားႏွင့္ အခ်ိန္ေပးျပီးထိေတြ႔တဲ့အတြက္ဘုရင္ရဲ႕အိပ္မက္အဓိပၸါယ္ကိုထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့တယ္။လူမတတ္ႏိုင္ေသာ္ လည္းဘုရားသခင္က ခပ္သိမ္းေသာအမႈကို တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာဘုရားျဖစ္တယ္။

မုန္တိုင္းဟာမထင္မွတ္တဲ့အခ်ိန္မွာဝင္တတ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕အသက္တာမွာ အမႈမဲ့အ မွတ္မဲ့မေနဘဲ အျမဲတမ္းသတိနဲ႔ျပင္ဆင္မႈရွိရမယ္။သတိမလစ္နဲ႔၊စာတန္ဟာကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အျမဲတမ္း ေခ်ာင္ေျမာင္းလွ်က္ရွိတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာကိုယ့္ကိုကိုယ္ေစာင့္ထိန္းဖို႔ရန္တာဝန္ရွိတယ္။က်မ္းစာက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုေစာင့္ထိန္းေသာသူကို စာတန္ကလက္ျဖားနဲ႔ေတာင္မတို႔ႏိုင္ဘူး။ဒါ ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့မေနဘဲ အျမဲတမ္းသတိဝိရိယနဲ႔ အသက္ရွင္ဖို႔လိုတယ္။
မီးႏွင့္ယံုၾကည္မႈကို အစစ္ခံျခင္း
ဒံေယလ ၃း၁၆။ ။ရွဒရက္၊ေမရွက္၊အေဗဒေနေဂါတို႔ကလည္း အရွင္မင္းၾကီးေနဗုခဒ္ေနဇာ၊အကြ်ႏု္ပ္ တိုသည္ ဤအမႈ၌ ျပန္ေလွ်ာက္ရမည္အေၾကာင္းမရွိပါ။မိမိတို႔ယံုၾကည္မႈ၊ကိုးကြယ္မႈ႔အပၚ အသက္ေပးျပီး သစၥာရွိတဲ့အတြက္
ဒံေယလ ၃း၃၀။ ။ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံတြင္ ရွာဒရက္၊ေမရွက္၊အေဗဒေနေဂါတို႔ကို ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူ၏။ခ်ီး ေျမွာက္ျခင္းဟာ အထက္ဘုရားကလာဒါျဖစ္တယ္။ဒါကို ဆန္(ဆန္နမူနာ)ယူရမဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္။
ဒံေယလ ၆း၄။ ။မွာ ဝန္ၾကီးႏွင့္ျမိဳ႕ဝန္တို႔သည္ ဒံေယလ၌အျပစ္တင္ခြင့္ကိုရွာ၍ႏိုင္ငံေတာ္အမႈအေရး မ်ားကိုစစ္ေၾကာၾက၏။ဒံေယလသည္သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု၍ အျပစ္တစ္စုံတစ္ခုမွမရွိေသာေၾကာင့္၊အျပစ္တင္ ခြင့္ကိုမေတြ႔ၾကဘူး။က်မ္းစာ၊နုတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္အတိုင္းအသက္ရွင္ျခင္းဟာ အျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္ကင္း ရွင္းတယ္။ရင္ဆိုင္ရမဲ့အရာကိုတည္ျငိမ္စြာ၊ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒံေယလ၆း၁၀။ ။အမိန္႔ေတာ္ထုတ္၍တံဆိပ္ခပ္ေၾကာင္းကို ဒံေယလသည္ၾကားသိေသာ္လည္း၊မိမိအိမ္ သို႔သြား၍ေယရွဆလင္ျမိဳ႕သို႔မ်က္ႏွာျပဳရာအထက္ခန္းျပဴတင္းေပါက္ပြင့္လွ်က္ပင္၊အထက္ျပဳေလ့ရွိ သည္အတိုင္း၊တေန႔သံုးၾကိမ္ဒူးေထာက္လ်က္ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္း၍ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီး မြမ္းေလ၏။ကြ်န္ေတာ္တို႔အသက္တာမွာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရေသာအမႈ၊မမွန္ကန္မႈ၊ျပသနာမ်ားကို ဒံေယလကို ပံုသက္ေသယူျပီး၊ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္ပါတယ္။မုန္တိုင္းထန္ေသာအခ်ိန္ရွိေသာလည္း မုန္တိုင္း ဆဲရင္သာယာစျမဲျဖစ္ပါတယ္။ဒံေယလ၆း၂၆။ ။ကိုဆက္ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္။အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာတစ္ဆူတည္းေသာထာဝရဘုရား ကိုဒံေယလအားျဖင့္သိေစေတာ္မူပါတယ္။ဒီေန႔ဒီႏိုင္ငံမွာေရာက္ရွိေနျခင္းဟာ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔အသက္တာအားျဖင့္ တႏိုင္ငံလံုးကို သိေစခ်င္ေသာအားျဖင့္ မိတ္ေဆြတို႔ကို ဤ ေနရာသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒံေယလ၆း၂၈။ ။ဆက္ၾကည့္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာေျပာင္းသြားေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ကိုဦးထိပ္ထား ေသာ၊ကိုးစားေသာသူရဲ႕အသက္တာမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာဘဲေနေန၊ေကာင္းစားစျမဲျဖစ္ပါတယ္။ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ခ်စ္လွစြာေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆင္ျခင္ခဲ့တဲ့ လူ(၄) ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဒံေယလ၊ရွာဒရက္၊ေမရွက္၊အေဗဒေနေဂါတို႔အသက္တာကိုျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕အသက္တာမွာအသက္ရွင္သည္ျဖစ္ေစ၊အသက္ေသသည္ျဖစ္ေစ၊သူတို႔ေရာက္ရွိတဲ့ ဗာဗုလုန္ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးမွာသူတို႔ဟာရပ္တည္တယ္၊ဒီလိုရပ္တည္တဲ့အခါ ေလာကဓံတရားထဲမွာ အသက္ရွင္ရတဲ့ အခါဘယ္ႏိုင္ငံမွာဘဲေနေန၊ခက္ခဲမႈ၊ရႈပ္ေထြးမႈ၊ျပသနာဆိုဒါရွိစျမဲဘဲ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေကာင္းစားတဲ့အခိ်န္ရွိသလို၊မုန္တိုင္းဝင္လာတဲ့အခ်ိန္မွာလည္းသတိထားရမဲ့အခ်က္က ဘာေတြ႔ရလဲဆိုေတာ့ ရွာဒရက္၊ေမရွက္၊အေဗဒေနေဂါအသက္တာမွာေသာ္၄င္း၊ဒံေယလအသက္တာ မွာေသာ္၄င္း၊ဘာဘဲေတြ႕႔ရေတြ႔ရ၊အသက္ေဘးဘဲေတြ႔ရေတြ႔ရ Never,Never,Never give upဘယ္ ေသာ္အခါမွလက္ေျမွာက္အရႈးံမေပးဘူး၊ဒါဟာကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွလံုးသြင္းရမယ့္အခ်က္ျဖစ္တယ္။ကြ်န္ ေတာ္ကေတာ့ဒီအခ်က္ကိုသိပ္ျပီးၾကိဴက္တယ္။ဒါေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာဘယ္ေတာ့အခါမွလက္ ေျမွာက္အရႈံးေပးေသာသူမ်ားမဟုတ္ဘူး။ဒံေယလႏွင့္လူငယ္သံုးဦးကိုၾကည့္ရင္ ဘယ္လိုအေျခအေန မ်ိဳးဘဲေတြ႔ရေတြ႔ရသူတို႔ဟာစည္းရံုးၾကတယ္၊ခ်စ္ခင္ၾကတယ္၊သူတို႔ဟာတစ္လံုးတစ္ဝတည္းျဖစ္ၾက တယ္။သူတို႔ေတြခက္ခဲမႈၾကံဳေတြ႔တဲ့အခါစုေပါင္းျပီးဆုေတာင္းၾကတယ္။ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတို႔အသက္တာဟာေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္တယ္။
အေနာက္ႏိုင္ငံအလြန္ေအးတဲ့ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အသင္းေတာ္တစ္ပါးမွာအဖိုးၾကီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္။သူ ဟာအလြန္အင္မတန္ဆင္းရဲတယ္၊ျခံဳစရာေဆာင္ေတာင္မရွိရွားဘူး။သို႔ေသာ္အသင္းေတာ္ကသင္းအုပ္ ဆရာကတရားေဟာရင္ ႏွလံုးတု႔ိထိတဲ့အခါPraise the Lord,ဟာေလလုယဆိုျပီးထထေအာ္တယ္။ဒါ နဲ႔ တစ္ေန႔ၾကေတာ့ ထိုအသင္းေတာ္ကိုဧည့္သည္ဆရာေရာက္ေတာ့ သင္းအုပ္ဆရာကေျပာတယ္။ဒီေန႔ ဧည္သည္ဆရာတရားေဟာမယ္ ပါးစပ္ပိတ္ထားပါ။ပါးစပ္ပိတ္ထားရင္မင္းကိုေစာင္တစ္ထည္ေပးမယ္။

ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ သူကဆင္းရဲေတာ့ေစာင္မရွိရွာဘူး။ေကာင္းျပီကြ်န္ေတာ္ပါးစပ္ပိတ္ထားမယ္ဆိုျပီး ေရွတန္းကထိုင္ျပီးတရားနားေထာင္တယ္။ဧည့္သည္္ဆရာက အားရပါးရတက္တက္ၾကြၾကြေဟာတဲ့အခါ သူထျပီးေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းခ်င္တယ္။ဒါေပမဲ့သူသတိရလိုက္တယ္ ပါးစပ္ဖြင့္လိုက္ရင္ေတာ့ ေစာင္မရ ေတာ့ဘူး ပါးစပ္ကိုျပန္ျပီးပိတ္လိုက္တယ္။ဧည့္သည္ဆရာက ထပ္ေဟာေတာ့ သူ႔ႏွလံုးသားကိုတို႔ထိျပီး ထျပီးေအာ္လိုက္တယ္ ဘာေအာ္လိုက္လဲဆိုေတာ့ Blacket or No Blacket ,Halelujah,praise the Lord ဆိုျပီးထျပီးခ်ီးမြမ္းပါတယ္။
ခ်စ္လွစြာေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို႔ ဒံေယလ၊ရွာဒရက္၊ေမရွက္၊အေဗဒေနေဂါတို႔ကဲ့သို႔ဘုရားကိုသာ လ်င္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရေအာင္ ဘုရားကိုအပ္ႏွံၾကရေအာင္ကြ်န္ေတာ္တို႔အသက္တာမွာေယရႈဘုရားကိုသာ ေစ့ေစ့ေမွ်ာ္ၾကည့္ျပီး ကြ်န္ေတာ္္တို႔ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ဘဝခရီးမွာအေကာင္းဆံုးတြန္းလွန္မႈကိုျပဳျပီး ေနာက္၊ယံုၾကည္ျခင္းကိုစြဲကိုင္ျပီးအဆံုးတိုင္ေအာင္ေလွ်ာက္လမ္းၾကရေအာင္
Run the Rateကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာျပိဳင္ပြဲဝင္ေသာသူျဖစ္ေသာေသာေၾကာင့္ တပိုင္းတစႏွင့္မက်န္ခဲ့ဖို႔ တပိုင္းတစနဲ႔မရပ္သြားဖို႔ရန္Run the Rate Until we Dead ကြ်န္ေတာ္တို႔အဆံုးတိုင္ေအာင္ ေယရႈ ဘုရားရွင္ကုိေစ့ေစ့ေမွ်ာ္ၾကည့္ျပီး ပန္းတံုးတိုင္ေရာက္ထိတိုင္ေအာင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါေစ၊အေရာက္ ဆီတိုင္းဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးးေပးပါေစ။

No comments:

Post a Comment